Aktuálne počasie

 

    Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu,                                                                      

    ktorá sa uskutoční 7. apríla 2019                                                                        

    v jedálni "Palma" ul. Levočská 31, Stará Ľubovňa    

Program:                                                                           

  1. Otvorenie                                                                                                            
  2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie.                  
  3. Správa o činnosti organizácie za rok 2018.                                                          
  4. Správa o hospodárení v roku 2018 a návrh rozpočtu v roku 2019.                       
  5. Správa kontrolnej komisie za rok 2018.                                                                 
  6. Plán hlavných úloh v roku 2019.                                                                          
  7. Ocenenie členov.                                                                                                    
  8. Diskusia – Novelizácie zákona a vyhlášky o rybárstve.                                         
  9. Uznesenie z členskej schôdze.                                                                                  
  10. Záver.                                                                                                                  

                                           S pozdravom  „ Petrov zdar!“                                                                                    

                         Výbor MO SRZ                                                                                                     

Žiadame členov, ktorí si už zakúpili povolenie na rybolov, aby si prišli bezplatne prevziať, Zákon o rybárstve a vykonávaciu vyhlášku k zákonu.