Aktuálne počasie

Predaj povolení do členskej schôdze : v pondelok 26. marca, v stredu 28. marca a  4. apríla.

V apríli predaj povolení už len v pondelky od 16.00 do 17.30

 

Pozvánka na Výročnú členskú schôdzu

      Výbor MO SRZ v Starej Ľubovni, Vás týmto pozýva na Výročnú členskú schôdzu,

ktorá sa uskutoční dňa 8.apríla 2018 o 8,00 hod. v jedálni „Palma,“ Levočská 40, Stará Ľubovňa,  s týmto navrhovaným programom :

  

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva, ,mandátovej, návrhovej komisie, volebnej komisie a  overovateľov zápisnice z ČS.
 3. Správa o činnosti organizácie a výboru za rok 2017                                                                                                                                       
 4. Správa o hospodárení organizácie za rok 2017 a návrh rozpočtu pre rok 2018
 5. Správa kontrolnej komisie za rok 2017
 6. Plán hlavných úloh na rok 2018
 7. Oceňovanie členov za aktívnu prácu
 8. Predstavenie kandidátov do volieb.
 9. Diskusia
 10. Voľby členov výboru a kontrolnej komisie
 11. Rôzne - 2% dane, Stanovy SRZ, Výsledky volieb
 12. Prestávka – prvé zasadnutie výboru a KK - voľba predsedov
 13. Voľby delgátov a náhradníka na Snem SRZ
 14. Uznesenie z členskej schôdze
 15. Záver

Vitajte na stránke Slovenského rybárskeho zväzu v Starej Ľubovni

Slovenský rybársky zväz v Starej Ľubovni je miestna organizácia. Na našej webovej stránke nájdete informácie o miestnom organizačnom poriadku, môžete si 201prečítať históriu našej organizácie alebo si môžete pozrieť rôzne fotografie z našich podujatí. Vo fotogalérii nájdete aj sekciu "naše úlovky". Pozrite si akými úlovkami sa môžu pochváliť naši rybári.
Organizácia pripravuje každoročne súťaž v love rýb nielen pre dospelých, ale aj pre deti a mládež.
Pravidelne organizujeme aj brigády a o zverené toky sa s úctou staráme.

Každý rybár je povinný riadiť sa Zákonom o rybárstve č.139 / 2002  Z.z. a vykonávacou vyhláškou zo 17. marca 2006.

         Prihlášky pre nových členov si môžete stiahnuť priamo z našej stránky.

Veľa zaujímavosti sa dozviete aj na stránke: www.sportovyrybar.sk