Aktuálne počasie

 

Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Stará Ľubovňa

nám. Gen.  Štefánika 4, 064 01 Stará Ľubovňa

 

Pozvánka na Mimoriadnu členskú schôdzu  

 

Výbor MO SRZ v Starej Ľubovni, Vás týmto pozýva na Mimoriadnu členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

23. októbra 2019 o 17.00 hod.v kine TATRA, Farbiarska ul. Stará Ľubovňa,

 s týmto navrhovaným programom :

  1. Otvorenie

  2. Voľba pracovného predsedníctva, mandátovej a volebnej komisie.

  3. Voľba delegátov a náhradníka na mimoriadny Snem SRZ

  4. Uznesenie z členskej schôdze

  5. Záver

                                                     Petrov zdar!

V Starej Ľubovni   23.9.2019.                                                                     

                                                                                                                       

                       

 

 

Hlavátkové povolenky su už v predaji u hospodárov.

Podmienkou na vydanie hlavátkového povolenia je odpracovaná, alebo uhradená brigáda.