Aktuálne počasie

Revíry kaprové

Každý rybár je povinný sa riadiť Zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

Vodná nádrž Vengliska číslo revíru 4 -3890 -1 -1.

Vodná plocha nádrže je 5 ha. Nádrž sa nachádza medzi obcou Hniezdne a mestom Stará Ľubovňa. Vznikla vyťažením štrku pri výstavbe textilného závodu a je napájaná vodou z potoka Veľký Lipník.

V rybníku sa vyskytujú nasledujúce druhy rýb : kapor, amur, pleskáč, karas, plotica, lieň, šťuka, ostriež a zubáč.

Lovná miera kapra je 45 cm. Ryba nad 65 cm sa odporúča vrátiť späť do vody.

V jednom dni lovu oprávnenej osobe na rybolov odporúčame ponechať si len jedného kapra!

Ponechaním kapra sa lov nekončí!

Jesetera odporúčame po ulovení vrátiť späť do vody!