Aktuálne počasie

Výbor

Plán práce výboru pre rok 2020

 Výbor dňa 20. 2. 2020. o 17.00 v kancelárii MO SRZ

Nám. Gen. Štefánika 4 Stará Ľubovňa

Program:

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                                       Predkladá p. Orovčík
 • Došlá a odoslaná pošta                                             Predkladá p. Smetanka
 • Prerokovanie návrhu na udelenie vyznamenaní členom MO za aktívnu prácu

                        Predkladá p. Smetanka

-    Prerokovanie a schválenie Plánu hlavných úloh na rok 2019                              

                                                                                   Predkladá p. Orovčík

 • Príprava ČS –   rozdelenie úloh, návrh členov do komisií a pracovného predsedníctva:  
 •                   Predkladá p. Smetanka                                                                   
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

 Výbor dňa 19. 3. 2020. o 17.00 v kancelárii MO SRZ

 Nám.gen. Štefánika 4, Stará Ľubovňa

Program:

-    Otvorenie

 • Kontrola opatrení                                                       Predkladá p. Orovčík
 • Došlá pošta                                                                Predkladá p. Smetanka                                                                       
 • Príprava členskej schôdze

prerokovanie a schválenie Účtovnej závierky za rok 2019

     prerokovanie a schválenie Rozpočtu na rok 2020                            

                                                                                   Predkladá Ing. Fedák,

-    Rôzne

 • Diskusia
 • Záver

Členská schôdza 5. 4. 2020 Jedáleň Palma o 8.30

 

Členovia výboru MO SRZ Stará Ľubovňa:

 

 

Predseda - Ivan Orovčík  
 
Tajomník -Rudolf Smetanka  
Hlavný hospodár - Vitalij Compeľ  
Podpredseda, vedúci rybárskej stráže - Milan Hanečák  

 
 Pokladník, pomocný hospodár,  - Anton Bechera  
Športový referent - Rastislav Piontek  
 
Ekológia vôd - Milan Krafčík  

Kontrolná komisia:

   

Predseda - Ján Fabian

 
Členovia:  
Miloš Leško a Ing. Daniel Šuťák  

Disciplinárna komisia:

Predseda - JUDr. Slavomír Firment

 
Členovia - Pavol Krišák a Martin Timčák