Aktuálne počasie

Výbor

Plán práce výboru pre rok 2020

 Výbor dňa 19. 3. 2020. o 17.00 v kancelárii MO SRZ

 Nám.gen. Štefánika 4, Stará Ľubovňa

Program:

-    Otvorenie

  • Kontrola opatrení                                                       Predkladá p. Orovčík
  • Došlá pošta                                                                Predkladá p. Smetanka                                                                       
  • Príprava členskej schôdze

prerokovanie a schválenie Účtovnej závierky za rok 2019

     prerokovanie a schválenie Rozpočtu na rok 2020                            

                                                                                   Predkladá Ing. Fedák,

-    Rôzne

  • Diskusia
  • Záver

Členská schôdza 4. 4. 2020 v sobotu Jedáleň Palma o 8.30

 

Členovia výboru MO SRZ Stará Ľubovňa:

 

 

Predseda - Ivan Orovčík  
 
Tajomník -Rudolf Smetanka  
Hlavný hospodár - Vitalij Compeľ  
Podpredseda, vedúci rybárskej stráže - Milan Hanečák  

 
 Pokladník, pomocný hospodár,  - Anton Bechera  
Športový referent - Rastislav Piontek  
 
Ekológia vôd - Milan Krafčík  

Kontrolná komisia:

   

Predseda - Ján Fabian

 
Členovia:  
Miloš Leško a Ing. Daniel Šuťák  

Disciplinárna komisia:

Predseda - JUDr. Slavomír Firment

 
Členovia - Pavol Krišák a Martin Timčák