Aktuálne počasie

Poriadok MOSRZ

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK Platný od 1.1.2019

pre držiteľov povolení na vody lipňové, kaprové a pstruhové v revíroch miestnej organizácie.

 Loviaci je povinný zapísať dátum a číslo revíru ešte pred začiatkom lovu. 

Loviaci rybári sú zodpovední za dodržanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a aj po jeho ukončení.

Po ulovení a privlastnení si ryby, ktorá má určenú lovnu mieru (jej uložením do sieťky, košíka, usmrtením a pod.) je rybár povinný úlovok okamžite zapísať do záznamu o úlovkoch už pred novým nahodením udice a to vždy do nového riadku prehľadu o úlovkoch. Úlovky toho istého druhu  sa nesčítavajú, ale píšu jednotlivo!

Smernica o miestnych povoleniech MOSRZ v článku IV. MIESTNE POVOLENIA píše:

  1. Pri schvaľovaní cien miestneho povolenia na jednotlivé druhy vôd  sa prihliada na rozdielne podmienky jednotlivých organizačných zložiek SRZ na výkon rybárskeho práva, najmä rozsahu vodnej plochy v obhospodarovaní a tým aj jej zarybňovaní. Získané prostriedky za povolenia musia byť použité výlučne na zarybnenie a ochranu rybárskych revírov. V prípade splnenia minimálneho zarybnenia je možné časť členských príspevkov použiť na označenie, údržbu alebo nájom revíru a na nadobudnutie rybárskych revírov do vlastníctva ZO SRZ, alebo Rady SRZ.
  2. Pre stanovenie ceny miestneho povolenia je nutné zohľadniť rozsah zarybňovaní množstvo úlovkov za predchádzajúci rok, úživnosť revíru ako i množstvo vydaných povolení. Platí zásada, že každá ZO SRZ si určí výšku ceny miestneho povolenia na jednotlivé druhy vôd v rozsahu uvedenom v "Prehľade“, v rozpätí schválenom Radou SRZ pre príslušný rok. Pre stanovenie ceny miestneho povolenia je nutné zohľadniť rozsah zarybňovania, množstvo úlovkov za predchádzajúci rok, úživnosť revíru ako i množstvo vydaných povolení.  Platí zásada, že každá ZO SRZ si určí dve ceny miestneho povolenia na jednotlivé druhy vôd v rozsahu uvedenom v "Prehľade“, v rozpätí schválenom Radou SRZ pre príslušný rok. Povolenie z nižšou cenou je určené pre zvýhodnenú kategóriu členov ZO SRZ, ktorá sa vytvára pre účely vydávania povolení  na rybolov. O tom, ktoré skupiny členov budú  zaradené vo zvýhodnenej kategórii rozhodne výbor  ZO SRZ. Ostatní členovia ZO SRZ sa pre účely vydávania povolení na rybolov považujú za  kategóriu členov bez zvýhodnenia a je pre nich určené povolenie s vyššou cenou.

Odporúča sa, aby sa  Jeseter  vrátil po ulovení späť do vody.

Počet a hmotnosť ostatných ulovených rýb je povinný zapísať do "Prehľadu o úlovkoch" ešte pred odchodom od vody a to aj pri akomkoľvek dôvode prerušenia lovu alebo niekoľkonásobnej dochádzke ku vode.
Pri love rýb musí mať loviaci pri sebe okrem štátneho rybárskeho lístka aj povolenie na rybolov a členský preukaz vydaný základnou organizáciou SRZ (osobitné povolenie vydané MP SR, ktoré oprávňuje na lov rýb nahrádza rybársky lístok i povolenie vydané užívateľom rybárskeho revíru).

Pri kontrole rybárskou strážou, políciou je potrebné predložiť ku kontrole povolenie, štátny rybársky lístok, úlovky a umožniť kontrolu lovného náradia (udice).

Na vyzvanie rybárskej stráže byť nápomocný pri výkone kontroly.

Platí to i po ukončení lovu a odchode z miesta lovu (§6 ods. 1 pís. j stanov SRZ).

Úpravy lovných mier rýb sa nevzťahujú na pstruhové vody, kde platia lovné miery podľa Vykonávacej vyhlášky 318 - 2018 z.z. § 12.

LOVNÁ DĹŽKA RÝB A ICH DOBA OCHRANY

DRUH

LOVNÁ DĹŽKA

DOBA OCHRANY

Pstruh potočný

30 cm

od 1. septembra do 15. apríla  max 40 ks v roku v kombinácii s lipňom

Pstruh jazerný

45 cm

od 1. septembra do 15. apríla

Sivoň potočný

30 cm

lov povolený po celý rok

Pstruh dúhový

30 cm

lov povolený po celý rok

Boleň dravý

40 cm

od 15. marca do 31. mája

Kapor rybničný

45-65 cm

od 15. marca do 15. mája. Na kaprovej vode bez doby ochrany. Lov celoročne. 1 ks  max. 40ks v roku v kombinácii so šťukou, zubáčom, sumcom a lieňom.

Podustva severná

30 cm

od 15. marca do 31. mája

Nosáľ sťahovavý

25 cm

od 15. marca do 31. mája

Lieň sliznatý

25 cm

od 15. marca do 31. mája

Šťuka severná

60 cm

od 1. januára do 31. mája

Zubáč veľkoústy

50 cm

od 1. januára do 15.júna

Lipeň tymiánový

33 cm

od 1. januára do 31. maja     max. 40 ks v roku pri kombinácii s pstruhom potočným

Sumec veľký

70 cm

od 1. januára do 15. júna

Mrena severná

50 cm

od 15. marca do 31. mája

Jeseter malý

45 cm

od 15. marca do 31. mája

Hlavátka podunajská

80 cm

upravuje sa osobitne pre daný revír

Úhor európsky

45 cm

lov povolený po celý rok

Amur biely

60 cm

lov povolený po celý rok

Tolstolobik biely

45 cm

lov povolený po celý rok

Jalec tmavý

20 cm

od 15. marca do 31.mája

Jalec hlavatý

30 cm

od 15. marca do 31. mája

Jalec maloústy

20 cm

od 15. marca do 31.mája

Plotica červenooká

-

lov povolený po celý rok

Červenica ostrobruchá

-

lov povolený po celý rok

Mrena škvrnitá

25 cm

od 15. marca do 31.mája

Pleskáč vysoký

30 cm

od 15. marca do 31.mája

Ostriež zelenkavý

-

lov povolený po celý rok

Karas striebristý

-

lov povolený po celý rok

* doba ochrany sa počíta vrátane prvého a posledného dňa.

Dĺžka tela pri rybách sa meria od predného konca hlavy až ku koncu najzadnejšej časti chvostovej plutvy.

Každý rybár je povinný riadiť sa Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z. z. http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2017/12/Z%C3%A1kon-o-rybarstve-216-2018.pdf

a vykonávacou vyhláškou č. 381/2018 http://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2018/12/ZZ_2018_381_20190101.pdf

Vykonávacia vyhláška 381/2018 Zb. § 14 ods. 21 Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončeníjeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sapovolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá,užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok