Aktuálne počasie

História

      Rybárstvo malo na území terajšieho okresu bohatú históriu, čo potvrdzuje už mestská listina Podolínca z roku 1292, ktorá umožňuje lov zveriny a rýb. Ale výkon rybárskeho práva bol v rukách majiteľov pozemkov. Tesne pred rozpadom Rakúsko - Uhorska patrilo Zámoyskovcom, grófovi Alapimu a veľkostatkárovi Propsnerovi.

     So vznikom Československa nastávajú zmeny v rybárstve a stáva sa dostupnejším pre obyvateľov okresu, ktorí si mohli vydražiť lovné revíry. Jeden z nich vydražil 9. horský pluk so sídlom v Podolínci v roku 1921  a vytvoril spolok, ktorý mal 22 členov. Spolok zanikol v roku 1938 odchodom vojakov z mesta. To sa dostávame k vzniku dnešnej organizácie. V snahe nielen  ryby loviť, ale sa aj starať  o zarybňovanie využívaných tokov,  zakladá p. Rudolf Jeřábek, riaditeľ berného úradu,  dobrovoľný rybársky spolok, ktorý bol na zväze rybárskych spolkov zaregistrovaný pod číslom 135 113/8a – 32. Zakladajúcimi členmi boli okrem p. Jeřábka aj Dr. Havrilay,  a páni Jindřich Jiroušek,  Emil Hoffelder, Štefan Kolodzej,  Eduard Schich, Ján Trella a dlhoročný tajomník p. Ladislav Schneider. Spolok úzko spolupracuje s rybármi z Podolínca,  ktorí si vytvárajú vlastný spolok v roku 1944 a spoločne vysádzajú do rieky Poprad prevážne lososovité druhy rýb.

     Druhá svetová vojna ovplyvňuje aj dianie v rybárstve a koniec vojny je aj koncom dobrovoľných spolkov, ktoré sú nariadením SNR č.51/1945 zrušené. Rybári v Starej Ľubovni na základe nových smerníc zakladajú 23.apríla 1945 novú organizáciu, ktorej predsedom bol zvolený p. Karol Dlugolínsky. 7. júna 1945 vzniká aj organizácia v Podolínci pod vedením p. Jána Kaletu st.

    V snahe zlepšiť hospodárenie na rieke Poprad sa rybári z Podolínca, Hniezdneho a Starej Ľubovne 8. marca 1947 spájajú do jednej organizácie a volia si spoločný výbor.  Za predsedu p. Jozefa Muncnera, za podpredsedu p. Jána Kaletu, za tajomníka Dr. Seleckého a členov výboru pánov Vrabeľa, Kosakovského, Gergelyho, Dlugolínskeho, Juššíka a Rudzana.  Organizácia získavala finančné prostriedky na zarybňovanie  z dvoch výlovov bielych rýb ročne, ktoré sa predávali obyvateľom.

     Zákonom číslo 62/1952 Zb. vzniká Československý rybársky zväz a Slovenský rybársky zväz v Žiline sa stáva jeho najvyšším orgánom pre Slovensko.  P. Jozef Muncner sa stáva členom krajského orgánu SRZ. Tajomník p. Jozef Schneider v roku 1957  zastupuje organizáciu na 1. zjazde ČSRZ v Prahe aj na 1. zjazde SRZ v Žiline.

     1. konferencie Slovenského výboru ČSRZ v Rajeckých Tepliciach v roku 1961 sa zúčastnil JUDr. Ľudovít Kaleta.

      Na členskej schôdzi 23. marca 1960 sa k Ľubovnianskej organizácii pridala aj organizácia Spišská Belá. V tomto období je predsedom JUDr. Ľudovít Kaleta podpredsedom p. Gustav Dúbravský zo Sp. Belej, tajomník p. Jozef Schneider, hospodarmi páni František Kopinský, Ján Handzéli a Ján Novotný. Členmi výboru boli páni František Čenčák, Štefan Sarnecký a Viktor Heldák.  Po voľbách v roku 1968 doplnili výbor ešte páni Ivan Vavrinčík, Ján Faltinovič  a predseda kontrolnej komisie Oskar Ščigulinský.

      Slovenský rybársky zväz je združením športových rybárov a to sa výrazne prejavilo aj v našej organizácii. Od roku 1960 pravidelne prebiehajú preteky v rámci organizácie. Preteky na plavanú, položenú a feeder sú dnes súčasťou každého otvorenia sezóny na VN Vengliska. V súťažiach v love na položenú a plavanú nás v minulosti reprezentovali páni Dezider Killár, Štefan Vranovský, Jozef Killár, Jozef Dulák, František Kopinský, Ján Kaleta, Ondrej Bilák, Stanislav Oravec, Rudolf Kulka, Egon Dlugolinský a Karol Malý.

      Vďaka vedúcemu krúžku mladých rybárov pri Dome pionierov, ktorý viedol Viliam Sijut sa v roku 1970 zapojili do súťaží Jozef Čanda, Miroslav Szentiványi, Štefan Tokarčík, Ivan Orovčík a mnohý ďalší.

    Prvého januára 1973 sa Miestna organizácia Spišská Belá oddelila od Ľubovnianskej organizácie. V tom roku boli do výboru zvolení JUDr. Ľudovít Kaleta, Ladislav Schneider, Ján Faltinovič, Jozef Bigoš, František Kopinský, Pavol Vitkovský , Ján Kaleta ml., Dezider Killár, Oskar Ščigulinský a do KK Ivan Vavrinčík, Ján Faltinovič a Peter Glonek.

     Po voľbách v roku 1976 bol predsedom JUDr, Ľudovít Kaleta. Do výboru zasadli páni Pavol Vitkovský, Jozef Bigoš, Peter Glonek, Ivan Vavrinčík, Oskar Ščigulinský Ján Šípoš, Karol Malý st., Ondrej Kovalčík, Juraj Edellmuler a Ján Kaleta. Predsedom KK sa stal Karol Didecký. V rokoch 1979 – 1986 pracovali vo výbore aj páni Miroslav Novák, Egon Dlugolinský, Jozef Hudák, Anton Kubek a Ing. Ján Szabo.

     Jedinou umelou vodnou plochou, ktorú má naša organizácia k dispozícii je VN Vengliska. Výstavba vodného diela započala v roku 1978 po vyťažení štrkov na výstavbu závodu Maytex. Vďaka vtedajšiemu predsedovi mestského  národného výboru l Pavlovi Vitkovskému a za pomoci pánov Jozefa Bigoša, Ľudovíta Zvolinského, JUDr. Ľudovíta Kaletu, Karola Malého a Jána Kaletu sa dielo zrealizovalo, čím boli utvorené nové možnosti k rybárskemu vyžitiu. Je na škodu, že sa nepodarilo v tom čase vysporiadať majetkové vzťahy k pozemkom pod a v okolí rybníka, nakoľko sú dnes terčom záujmu rôznych podnikateľských skupín.

     K rybníku neodmysliteľne patria od roku 1985 aj dve zrubové chatky.  Obe postavili rybári svojpomocne a rybári ich aj nanovo zrekonštruovali po tom, ako ich zničené kúpili od mesta Stará Ľubovňa za 177 350 Sk a to bez pozemkov. Poďakovanie za vedenie rekonštrukčných prác patrí Miroslavovi Timčákovi.

     V roku 1986 bol za predsedu zvolený p. Ľudovít Zvolinský, ktorý sa na členskej schôdzi v roku 1990 funkcie vzdal v prospech JUDr. Ľudovíta Kaletu, ktorý v tejto funkcii pôsobil až do roku1997. V období 1994 – 1997 pracovali vo výbore páni Pavol Vitkovský - tajomník, MVDr. Slavomír Truska - hospodár, Ing. Jozef Čanda - podpredseda. Členmi výboru boli páni Ján Kaleta, Peter Kmeč, Karol Malý st., Jaroslav Jacko a MVDr. Miloš Bodnár. V KK Ing. Marián Fedák, Ján Šípoš a Peter Tholt.

      Od svojho vzniku mali rybárske organizácie záujem prispieť k zarybneniu z vlastných zdrojov. V roku 1948 boli postavené odchovné rybníčky pri zámockom rezervári vôd a rovnako boli postavené aj rybníčky na potoku Krajcaf v Podolínci, ktoré pre zmenu toku potoka časom zanikli. Trvalo temer 50 rokov, kým bolo možné obnoviť myšlienku vlastného odchovu rýb. V roku 1996 pri výstavbe MVE na potoku Jakubianka v katastri obce Nová Ľubovňa bola v rámci kooperácie s majiteľom MVE p. Arendáčom vybudovaná liaheň na produkciu pstruhov, lipňov a podustvy. Pre technické a personálne problémy sa chov rýb ukončil v roku 2000. Povodne v roku 2010 spôsobili úplné zasypanie liahne nánosom. V roku 1999 sa začala výstavba odchovných rybníkov pod hrádzou VN Vengliska, ktorá sa zastavila pre majetkové spory s mestom Stará Ľubovňa. V súčasnosti sú pozemky pod rybníkmi majetkom MO SRZ a je vypracovaná aj projektová dokumentácia. Výstavbu brzdí nedostatok finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na realizáciu stavby.

      Od roku 1989 sa naši muškári zúčastňujú aj Európskych a svetových podujatí. Viac  ako desiatku šampionátov absolvoval Ing. Jozef Čanda, ktorého nasledujú páni Ján Dobiáš, MVDr. Miloš Bodnár, Vladimír Petija a Vitalij Compeľ. Jozef Čanda bol v roku 1999 členom družstva, ktoré získalo na ME v Liptovskom Hrádku striebro a v roku 2004 spolu s MVDr. Milošom Bodnárom na MS v Liptovskom Mikuláši vybojovali titul majstrov sveta.

     S nástupom muškárenia sa otvorili nové možnosti vyžitia, ktoré umožnili ľubovnianskym rybárom ukázať svoje kvality. Družstvo v zložení MVDr. Miloš Bodnár, Ing. Jozef Čanda a Rudolf Kovalčík sa v roku 1990 dostáva do 1. ligy LRU-mucha ČSFR. Po rozpade ČSFR ostáva družstvo v 1. lige na Slovensku. V roku 1993 získava družstvo v zložení Ing. Čanda, MVDr. Bodnár, Ján Dobiáš, a Jozef Vojtek titul majstrov Slovenska družstiev. V jednotlivcoch titul majster Slovenska získali Ing. Čanda, Ján Dobiáš, Vladimír Petija. V prvej lige súťažili Peter Sokol, Vladimír Fidzina, Štefan Kollár, Jaroslav Gladiš, Stanislav Nemec, Ivan Orovčík.

     Samostatnú kapitolu tvoria preteky v love rýb na umelú mušku „Ľubovnianska muška“, ktoré majú stále zastúpenie v kalendári športových podujatí na Slovensku a v tomto roku plánujeme usporiadať už 15. ročník. I tu dosiahli výborné umiestnenia MVDr. Miloš Bodnár, Jozef Čanda, Ján Dobiáš  a  Ján Tišák.

     V roku 1997 dochádza k výraznej zmene v obsadení výboru. Za predsedu je z pomedzi  členov výboru zvolený Ing. Marián Fedák. Členmi výboru sa stali páni Ján Kaleta, Michal Arendáč, Jozef Žarnovský, Karol Malý st., Ján Šima, Ing. Jozef Čanda, MVDr. Ľubomír Zajac, Miroslav Timčák, Ján Fabián a Peter Cigánek st. Do KK boli zvolení páni Karol Didecký, Ján Šípoš a Ivan Orovčík. Mesiac po voľbách odchádzajú z výboru p. Žarnovský a p. Cigánek a na ČS 1998 ich nahrádzajú páni Peter Kmeč a Ján Dobiáš. Vzniká aj disciplinárna komisia, do ktorej zasadli Ing. Andrej Hlinka, Ing. Milan Kovaľ a Mgr. Drahomír Štefko.

      V snahe zlepšiť spoločenské vyžitie členov sa skupinka nadšencov rozhodla usporiadať Rybársky ples. Jeho 1. ročník sa uskutočnil v reštaurácii Družba v januári 1999. Pri zrode myšlienky usporiadať ples stáli Ing. Marián Fedák, Ján Dobiáš, Ivan Orovčík. Výrazne sa na prípravách plesov podieľali aj Emil Malina , Miroslav Krupanský a Rudolf Smetanka, ako aj členovia výboru. V roku 2010 venoval MVDr. Slavomír Truska našej organizácii umelecky kovaný kľúč, čím vytvoril predpoklad na vznik nových podujatí a to odomykania a uzamykania našich vôd. Odomykanie prebehlo pri otvorení sezóny na VN Vengliska a uzamykania rieky Poprad prebehli v posledných decembrových dňoch s malým spoločenským posedením. Za ich realizáciu patrí poďakovanie členom výboru a aj Štefanovi Urbanskému za neodmysliteľný hudobný doprovod . 

      V rokoch 2001 – 2005 pracoval výbor pod vedením Ing. Mariána Fedáka. Jeho členmi boli páni Ján Dobiáš, Peter Kmeč, Karol Didecký, Michal Arendáč, Ján Šima, Miroslav Timčák, MVDr. Slavomír Truska, Karol Malý ml. a Ivan Orovčík. Keď zo zdravotných dôvodov odchádza tajomník p. Michal Arendáč, tak jeho funkciu preberá Ivan Orovčík a do výboru je doplnený Vincent Kaleta. Predsedom KK  je Ing. Jozef Čanda a členmi Ing. Daniel Šuťák, Daniel Vranovský, Michal Firment a MVDr. Ľubovmír Zajac. Vdisciplinárnej komisii pracovali Ing. Andrej Hlinka, Rudolf Smetanka a Valent Knapík.

     Na členskej schôdzi v roku 2006 boli za členov výboru zvolení Ing. Marián Fedák, Ivan Orovčík, Ján Dobiáš, Karol Didecký, Karol Malý, Ján Šima, MVDr. Slavomír Truska, Miroslav Timčák a Emil Malina. Za predsedu bol jednomyselne zvolený Ing. Marián Fedák. Do kontrolnej komisie boli zvolení Ing. Daniel Šuťák, Daniel Vranovský a MVDr. Ľubomír Zajac. V roku 2007 sa p. Miroslav Timčák práce vo výbore, pre pracovné povinnosti vzdal a do výboru bol kooptovaný MVDr. Miloš Bodnár.

     V roku 2010 boli do výboru zvolení  do funkcie predsedu  Ivan Orovčík, tajomníka Miroslav Krupanský,  podpredsedu Ján Šima. Hlavným hospodárom sa stal Karol Malý, športovým referentom Miroslav Timčák, rybársku stráž vedie Rudolf Smetanka a ekológiu vôd prevzal Ľudovít Bucha. V kontrolnej komisii pracujú Ing. Daniel Šuťák, Ivan Klapáč a MVDr. Ľubomír Zajac. V disciplinárnej komisii pracovali Ing. Andrej Hlinka, JUDr. Slavomír Firment a Valent Knapík. V roku 2010 bol na  X. Sneme SRZ v Žiline do Rady SRZ zvolený p. Ivan Orovčík a stal sa aj viceprezidentom  Prešovského kraja.

     Vo voľbách v roku 2014 bol za predsedu zvolený Ivan Orovčík. Podpredsedom sa stal Miroslav Timčák, tajomníkom Rudolf Smetanka, hlavným hospodárom Vitalij Compeľ, pomocným hospodárom a pokladníkom Anton Bechera, ekológiu vôd zabezpečuje Ľudomír Bucha a vedúcim RS sa stal Milan Hanečák. Do kontrolnej komisie ČS zvolila Ing. Daniela Šuťáka, MVDr. Ľubomíra Zajaca a Miloša Leška, ktorý sa stal jej predsedom.

V disciplinárnej komisii budú pracovať JUDr. Slavomír Firment, ako predseda a členovia Pavol Kriššák a Valent Knapík.

     V novembri 2014 sa konal 11. Snem SRZ, na ktorom organizáciu zastupovali Ivan Orovčík a Miroslav Timčák. Ivan Orovčík bol zvolený za člena Rady SRZ a stal sa viceprezidentom za Prešovský kraj.

     Voľby 2018 . Predseda Ivan Orovčík. Členmi výboru boli zvolení Anton Bechera, Milan Hanečák, Vitalij Compeľ,Rastislav Piontek, Milan Krafčík a Ľudomír Bucha. Vzhľadom na pochybenie pri voľbách sa 17. júla 2018 konala mimoriadna Členská schôdza, na ktorej vo voľbách nahradil Ľudomíra Buchu vo funkcii tajomníka Rudolf Smetanka.

     Do kontrolnej komisie boli zvolení Ján Fabián, Ing. Daniel Šuťák a Miloš Leško.

     Je potešujúce, že i dnes má naša organizácia zastúpenie v súťažiach LRU-mucha a to v divízii a v 2. lige.  V snahe pomôcť mládežníckemu muškáreniu sa Miroslav Timčák stal krstným otcom myšlienky usporadúvať preteky Podolínska pätnástka, ktoré boli zaradené i do športového kalendára muškárskej sekcie odboru športovej činnosti pri Rade SRZ.

     Najväčším športovým úspechom v roku 2014 bol zisk tytulu  Majstra Slovenska, ktorý si vybojoval v Lru - mucha Ján Tišák.

      Od roku 2014 došlo k výrazným zmenám v úpravách okolia na rybníku vďaka hospodárovi Antonovi Becherovi, čo sa prejavilo zvýšenou návštevnosťou občanou mesta Stará Ľubovňa. Podarilo sa uzavrieť zmluvu s mestom o spoločnom obhospodarovaní, vývoze odpadu, dozorovaní hrádze rybníka a v roku 2016 bola uzavretá zmluva o prenájme rybníka MO SRZ od mesta Stará Ľubovňa za symbolické 1€ na 10rokov.

      Od roku 2014 sa usporadúva nočný pretek v love rýb na VN Vengliská, ktorý je vo veľkej obľube u rybárov  a opäť sa do Starej Ľubovňe vrátil aj pretek v plavanej pod názvom Ľubovniansky pohár, ktorého garantom je Rastislav Piontek. Ján Šima ml., Rastislav Piontek a  Tibor Raab nás pravidelne reperezentujú na tejto súťaži. Pri zmene legislatívy bol pretek v plavanej na Poprade v roku 2019 pozastavený...

      Na ochrane revírov má podiel aj rybárska stráž, ktorá pracuje od roku 2014 v zložení : Milan Hanečák - vedúci RS, Miroslav Timčák, Ján Guláš, Vladimír Fidzina, Ľudomír Bucha, Anton Bechera, Vladimír Didecký, Rudolf Smetanka, Ján Šima, Peter Pizovka, Mikuláš Guzlej a  Stanislav Benko.

     V roku 2015 Anton Bechera a Vitalij Compeľ úspešne absolvovali školenie a skúšky pre rybárskych hospodárov.

     Nálety kormoránov ,stúpajúce stavy vydier, volaviek a čajok spôsobujú narastajúce škody na rybej populácii, ktoré sa darí ťažko nahrádzať. Devastačné škody spôsobil aj jarný ľadochod v roku 2017. Pri náhrade škôd nám výrazne pomohla Rada SRZ Žilina dodávkami násad lipňa, pstruha potočného, jalca, podustvy a hlavátky.

     V novembri 2018 sa konal XII. Snem SRZ, na ktorom boli prijaté nové Stanovy SRZ. Organizáciu na sneme zastupovali Ivan Orovčík a Rastislav Piontek. Na Sneme bol Ivan Orovčík zvolený za člena Rady SRZ za Prešovský kraj.

      V roku 2019 vstúpil do platnosti nový zákon o rybárstve, ako aj nové Stanovy SRZ, čo má výrazný vplyv na výkon rybárskeho práíva v súčastnosti.

     V roku 2019 sa deti z krúžku "Mladý rybár" zúčastnili celoslovenského kola súťaže o "Zlatý blyskáč" v Spišskej Starej Vsi, kde pod vedením Rastislava Pionteka a Jána Šimu ml. obsadilo družstvo v zložení Samuel Bechera, Samuel Šima, Tobias Demian a Daniel Krompaský prvé miesto.

     Voľby 2022 . Predseda Milan Hanečák. Členmi výboru boli zvolení Ivan Orovčík, Anton Bechera, Vitalij Compeľ, Rastislav Piontek, Stanislav Benko a Vladimír Čudejko.

     Do kontrolnej komisie boli zvolení  Miloš Leško ako predseda a členovia  Ing. Daniel Šuťák a Ing. Štefan Vasil.

     V disciplinárnej komisii budú pracovať JUDr. Slavomír Firment, ako predseda a členovia Pavol Kriššák a Martin Timčák.

     V dňoch 15.-16.10.2022 sa na Táľoch, v Hoteli Partizán, konal XIV. Snem Slovenského rybárskeho zväzu. Delegátí snemu si zvolili nových štatutárnych zástupcov, ako aj členov Rady a Kontrolnej komisie SRZ. Náš dlhoročný člen a bývalý predseda Ivan Orovčik sa stal prezidentom SRZ a Ing. Bohuš Cintula bol delegátmi zvolený za tajomníka SRZ na nadchádzajúce volebné obdobie.

     Dňom 20.04.2023 sa po zániku členstva v SRZ Rastislava Pionteka stal novým tajomníkom MO SRZ Stará Ľubovňa Stanislav Benko.

 

             Nech pozdrav  „ Petrov zdar“ spája i naďalej  všetkých milovníkov rybárčenia v našej organizácii .

          

                                                    

   Prosíme členov MO SRZ, ak môžu doplniť ďalšie informácie do uvedenej histórie, aby nám ich zaslali.