Aktuálne počasie

Dôležitá informácia / Dôležitá informácia

Vysvetlenie privlastňovania úlovkov

http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/rybarstvo/graficke-znazornenie-privlastnovania-si-ryb-final.pd

http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/rybarstvo/vysvetlivky-ku-grafickemu-znazorneniu-privlastnovania-si-ryb-final.pdf

http://www.minzp.sk/files/sekcia-vod/rybarstvo/komentar-k-privlastnovaniu-si-ulovkov-14-ods-2-pism.pdf

2 % zo zaplatených dani môžete našej organizácii poukázať cez účet Rady SRZ:

IČO: 00178209    Právna forma: Občianske združenie  Obchodné meno: Slovenský rybársky zväz

Sídlo: Andreja Kmeťa   Číslo : 20   010 55 Žilina

 

Uznesenie z členskej schôdze konanej dňa 2. apríla  2017.

 

     Výročná členská schôdza miestnej organizácie po prerokovaní jednotlivých bodov programu a po  diskusii:  

1.  Berie na vedomie:

a/  Správu o činnosti miestnej organizácie a výboru za rok 2016.

b/  Správu o hospodárení  miestnej organizácie za rok 2016 a rozpočet na rok 2017.

c/  Správu kontrolnej komisie za rok 2016.

d/  Plán hlavných úloh na rok 2017.

2.  Schvaľuje:

a/  Lovné miery rýb a rozdelenie revírov na rieke Poprad.

Skrátiť revír Ch a P od telesa MVE hrádze v Starej Ľubovni.

Na Šambronskom potoku od cestného mosta v obci Plavnica revír bez privlastnenia úlovku /CHaP/

Na VN Vengliská lovná miera kapra rybničného 45 cm

V revíroch Poprad 4 – 1960 a 4- 1962 lovná miera Mrena severná 50 cm, Pp, Pd, Si, Li, Jal. Hlavatý 30 cm.

b/  Plán zarybnenia na rok 2017.

 

3. Ukladá výboru miestnej organizácie :

a/   Realizovať plán hlavných úloh na rok 2017.

b/   Polročne hodnotiť plnenie plánu zarybnenia podľa množstva a druhov násad.

c/  Dvakrát ročne hodnotiť plnenie rozpočtu,  plánu  hlavných úloh a uznesenia členskej  schôdze.

d/   Dvakrát ročne hodnotiť činnosť rybárskej stráže.

e/  Na najbližšom zasadnutí výboru po členskej schôdzi prehodnotiť jednotlivé diskusné   príspevky a pripomienky a zaujať k nim  objektívne stanovisko.

f/  Spracovať pripomienky členov k Stanovám SRZ a doručiť ich viceprezidentovi za Prešovský kraj.

4.  Ukladá členom  miestnej organizácie  SRZ :

a/        V roku 2017 odpracovať v termíne od 22. 04. 2017. do 31. 10. 2017. brigádu v rozsahu 8 hodín  s výnimkou ZŤP invalidných  dôchodcov a dôchodcov nad 65 rokov. U starobných dôchodcov do 65 rokov odpracovať 4 hodiny.  Mládeži odpracovať brigádu v rozsahu 4 hodiny.

b/      Nahlásiť účasť na brigáde  v konkrétnom termíne vedúcemu brigád.

c/      V termíne do 31. 03. 2018. zaplatiť za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu 5 €  t.j. za 8 hodín 40 €. Dôchodcom, ktorí neodpracujú brigády nebude vydané zľavnené povolenie. Členovia, ktorí si uhradia iba členské, bez zakúpenia povolenky sú od brigád oslobodení.

d/      V termíne do 15. januára odovzdať vyplnený prehľad o úlovkoch. Členovia, ktorí neodovzdajú prehľad v stanovenom termíne uhradia 5€.

e/  Každý mládežník, ktorý bol členom MO SRZ od dieťaťa pri vstupe do kategórie dospelých uhradí zápisné 25€

f/  Každý novoprijatý dôchodca má nárok na zľavnenú povolenku po troch rokoch členstva v MO SRZ.